Од издавања локацијске дозволе до добијања употребне дозволе подносе се пет захтева:

1. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ

Захтев за издавање локацијске дозволе
Копија плана парцеле -оригинал (Служба за катастар непокретности Кула), која није старија од 6 месеци
Извод из катастра поџемних инсталација -оригинал (Служба за катастар непокретности Кула), који није старији од 6 месеци
Доказ о праву својине, односно закупа у складу са чланом 135.Закона о планирању и изградњи: извод из листа непокретности -оригинал (Служба за катастар непокретности Кула), који није старији од 6 месеци
Републичка административна такса (прималац Република Србија), у износу од 680,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57 позив на број: 97 26-218
Накнаду стварних трошкова издавања локацијске дозволе инвеститор регулише у ЈП „Завод за урбанизам Кула-Оџаци“ Кула

Решење о локацијској дозволи

Решење о локацијској дозволи престаје да важи ако инвеститор у року од две године од дана правноснажности решења о локацијској дозволи не поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе.

2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Захтев за издавање грађевинске дозволе
Локацијска дозвола
Идејни пројекат или главни пројекат у три примерка са извештајем о техничкој контроли
Доказ о праву својине, односно закупа у складу са чланом 135.Закона о планирању и изградњи: извод из листа непокретности (Служба за катастар непокретности Кула), који није старији од 6 месеци
Потврда ЈП „Завод за изградњу“ Кула, као доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Докази наведени у локацијској дозволи
Републичка административна такса (прималац Република Србија), у износу од 910,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57 позив на број: 97 26-218

Решење о грађевинској дозволи

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.

3. ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА

Пријава почетка грађења објекта
Пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова

4. ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ ИЗГРАЂЕНИХ ТЕМЕЉА

Изјава о завршетку израде темеља
Грађевинска дозвола
Геодетски снимак изграђених темеља
Главни пројекат оверен од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско – правне послове
Републичка административна такса (прималац Република Србија), у износу од 1320,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број: 97 26-218.

Потврда о усаглашености изграђених темеља

5. ЗАХТЕВ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА И
ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

Захтев за образовање комисије за технички преглед објекта и издавање употребне дозволе
Грађевинска дозвола
Пријава почетка грађења објекта
Потврда о усаглашености изграђених темеља
Потврда о извршеном геодетском снимању објекта (РГЗ Служба за катастар непокретности Кула)
Потврда о постојању претплатничког односа, издата од стране надлежне Електродистрибуције
Стручни налаз испитивања електричне инсталације, урађен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар
Идејни пројекат или главни пројекат потврђен и оверен од стране извођача радова и наџорног органа, да је изведено стање једнако пројектованом стању из главног пројекта (ради увида) или пројекат изведеног објекта
Докази, односно сагласности наведени у грађевинској дозволи
Републичку административну таксу (прималац Република Србија), у износу од 680,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57 позив на број: 97 26-218

Решење о употребној дозволи

6. УКЊИЖБА

За укњижбу изграђеног објекта, након добијања решења о употребној дозволи, са печатом правноснажности, издатог од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, обратити се РГЗ Служби за катастар непокретности Кула.