Ozakonjenje

Opština Kula
Zakon o ozakonjenju objekata
„Službeni glasnik RS“ broj 96/2015
Zakon o ozakonjenju objekata objavljen je u „Službenom glasniku RS“ broj 96/2015 od 26.11.2015. godine., koji je stupio na snagu
27.11.2015. godine.
Koji objekti se mogu ozakoniti?
Objekti koji se po Zakonu mogu ozakoniti su:
– objekti izgrađeni bez građevinske dozvole,
– objekti izgrađeni na osnovu građevinske dozvole od koje je odstupljeno i to kako glavnih objekata, tako i  njihovih pomoćnih objekata,
– objekti, odnosno izvedeni radovi u skladu sa čl.145 Zakona o planiranju i izgradnji,
– objekti koji se mogu uskladiti sa važećim planskim dokumentom u pogledu namene i spratnosti,
– objekti koji su u stepenu završenosti propisanoj ovim Zakonom na kojima su izvedeni grubi građevinski radovi sa formiranim konstruktivnim sklopom (objekat mora da poseduje noseće elemente: temelj, armirano-betonske ili čelične stubove sa gredama, armirano-betonske tavanice,
krovnu konstrukciju), ali na kojima nije postavljena spoljna stolarija, nisu izvedeni radovi unutrašnjih instalacija, ni završni radovi (fasaderski, podopolagački, stolarski i sl.),
– podzemni i nadzemni vodovi, odnosno instalacije, ako po tehničkim karakteristikama i položaju predstavljaju samostalne objekte.

NAPOMENA: Objekat koji se može ozakoniti, mora biti vidljiv na satelistskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine, koji će biti dostupan na uvid građanima u elektronskom obliku na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.

Pokretanje postupka ozakonjenja objekata

Postupak ozakonjenja pokreće se na jedan od sledećih načina:

1) za lica koja su podnela zahtev za legalizaciju objekata do 29.01.2014. godine, u skladu sa ranije važećim Zakonom o legalizaciji objekata, postupak se pokreće po službenoj dužnosti (stranka ne podnosi zahtev);
2) za lica koja su vlasnici nezakonito izgrađenog objekta, a nisu podneli zahtev za legalizaciju do 29.01.2014. godine, za koji je građevinski inspektor doneo rešenje o rušenju, postupak se
pokreće danom dostavljanja tog rešenja nadležnom organu (stranka ne podnosi zahtev);
3) za lica koja su podnela zahtev u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS“ broj 25/2014 i 145/2014), za koje postupak nije pravnosnažno okončan, postupak se pokreće danom dostavljanja spisa predmeta od strane organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra (stranka ne podnosi zahtev);
4) za lica koja su podnela zahtev u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS“ broj 25/2014 i  145/2014), po čijem zahtevu je izvršen upis prava svojine na objektu izgrađenom bez građevinske dozvole, postupak se pokreće podnosenje zahteva za ozakonjenje u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona (stranka podnosi zahtev najkasnije do 27.05.2016. godine).

Popis nezakonito izgrađenih objekata

Popis i evidenciju nezakonito izgrađenih objekata izvršiće popisna komisija. Program popisa po zonama, odnosno celinama sa dinamikom sprovođenja popisa je javan i objavljen je na sajtu
Grada Čačka.
– Vlasnici nezakonito izgrađenih objekata mogu obavestiti Građevinsku inspekciju da imaju nezakonito izgrađeni objekat (popunjava se prijava/obaveštenje na šalteru).
– Vlasnici podzemnih vodova (instalacija) dužni su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, obavestegrađevinsku inspekciju da imaju nezakonito izgrađen podzemni vod.

Uslovi za ozakonjenje objekata

Da bi objekat bio ozakonjen, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:
– objekat mora biti uskađen sa važećim planskim dokumentom u pogledu namene i spratnosti objekta,
– vlasnik objekta mora imati pravo svojine na objektu, odnosno pravo svojine, korišćenja ili zakupa na
građevinskom zemljištu u javnoj svojini ,
– ako je reč o zemljištu u susvojini, mora biti obezbeđena saglasnost suvlasnika,
– za zemljište na kojem se nalazi objekat sa više vlasnika (npr. stambena zgrada), prethodno mora biti zaključen ugovor između vlasnika zemljišta i vlasnika posebnih ili idealnih delova objekta o prodaji odgovarajućeg dela zemljišta.

Potrebna dokumentacija za ozakonjenje objekata

Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja objekta, obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja dostavi sledeću dokumentaciju:
– izveštaj o zatečenom stanju objekta, sa elaboratom geodetskih radova,
– izveštaj o zatečenom stanju objekta sa kopijom plana parcele (umesto elaborata geodetskih radova), za objekte, odnosno izvedene radove u skladu sa čl.145 Zakona o planiranju i izgradnji (pomoćni, ekonomski i dr.),
– izveštaj o zatečenom stanju i projekat za izvođenje radova sa saglasnošću organa nadležnog za poslove zaštite od požara, za objekte za koje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara pribavlja saglasnost MUP-a na projektnu dokumentaciju,
– izveštaj o zatečenom stanju objekta sa kopijom plana parcele, sa upisanom visinom slemena, overenom od strane ovlašćene geodetske organizacije (umesto elaborata geodetskih radova), za objekte koji su provedeni u grafičkoj bazi katastra nepokretnosti.
NAPOMENA: Ukoliko je vlasnik nezakonito izgrađenog objekta podneo zahtev za legalizaciju do 29.01.2014. godine, po ranijem Zakonu o legalizaciji objekata („Službeni glasnik RS“ broj
95/2013 i 117/2014), informaciju o tome koju od propisane dokumentaciju je potrebno da dostavi, dobiće od organa pred kojim se vodi postupak ozakonjenja objekta, imajući u vidu da,
ukoliko sadržina ranije podnete tehničke dokumentacije odgovara sadržini propisanoj za izveštaj o zatečenom stanju objekta, organ može tu dokumentaciju priznati kao izveštaj o zatečenom stanju objekta.

Takse za ozakonjenje objekata

Pre izdavanja rešenja o ozakonjenju, za sve objekte u postupku ozakonjenja plaća se taksa za ozakonjenje:

– za porodični objekat ili stan korisne površine do 100 m2, pomoćne i ekonomske objekte, proizvodne i skladišne objekte, kao i sve druge objekte i radove iz čl. 145 Zakona o planiranju i izgradnji, plaća se taksa u iznosu od 5.000,00 dinara,
(Taksu ne plaća vlasnik nezakonito izgrađenog objekta koji je namenjen za stanovanje podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva, koji je lice sa invaliditetom, samohrani roditelj ili korisnik socijalne pomoći)

– za porodične stambene objekte i stanove korisne površine od 100 m2 do 200 m2, plaća se taksa u iznosu od 15.000,00 dinara,

– za porodične stambene objekte i stanove korisne površine od 200 m2 do 300 m2, plaća se taksa u iznosu od 20.000,00 dinara,

– za porodične stambene objekte korisne površine preko 300m2 , plaća se taksa u iznosu od 50.000,00 dinara,

– za stambene i stambeno-poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoji od više stanova i drugih posebnih delova korisne površine do 500 m2 i komercijalne objekte do 500 m2, plaća se taksa u iznosu od 250.000,00 dinara,

– za stambene i stambeno-poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoji od više stanova i drugih posebnih delova korisne površine od 500 m2 do 1000 m2 i komercijalne objekte od 500 m2 do 1000 m2
, plaća se taksa u iznosu od 500.000,00 dinara,

– za stambene i stambeno-poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoji od više stanova i drugih posebnih delova korisne površine od 1000 m2 do 1500 m2 i komercijalne objekte od 1000 m2 do 1500 m2, plaća se taksa u iznosu od 1.000.000,00 dinara,

– za stambene i stambeno-poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoji od više stanova i drugih posebnih delova korisne površine preko 1500 m2 i komercijalne objekte preko 1500 m2, plaća se taksa u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Kad nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja, obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja, plati taksu za ozakonjenje.
Ako vlasnik nezakonito izgrađenog objekta ne dostavi dokaz o plaćenoj taksi, u predviđenom roku, nadležni organ će zaključkom odbaciti zahtev. Po dostavljanju dokaza da je plaćena taksa za ozakonjenje, nadležni organ u roku od 8 dana izdaje rešenje o ozakonjenju objekta.

Upis prava svojine

Nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra, u roku od 3 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju. Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje o kućnom broju i vrši upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta.
Za upis prava svojine po osnovu ozakonjenja, ne plaća se taksa.

Rušenje objekta koji nije ozakonjen

Rušenje nezakonito izgrađenog objekta neće se izvršavati do pravnosnažno okončanog postupka ozakonjenja. Po pravnosnažnom okončanju postupka kojim se vrši ozakonjenje nezakonito izgrađenog objekta, građevinski inspektor donosi zaključak o obustavi postupka izvršenja rešenja o rušenju.

Ukoliko objekat ne može da se ozakoni, stiču se uslovi za rušenje nezakonito izgrađenog objekta, odnosno njegovog dela. Takođe, ako objekat ne bude ozakonjen, građevinski inspektor je dužan da bez odlaganja dostavi javnom preduzeću, javnom komunalnom preduzeću akt po kome se objekat isključuje sa
mreže, odnosno infrastrukture.

Nadležni organ za ozakonjenje proverava ispunjenost prethodnih uslova
Dostavljanje dokaza o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu
Dostavljanje izveštaja o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova
Plaćanje takse za ozakonjenje
Donošenje rešenja o ozakonjenju
Upis prava svojine na objektu